Kiểm soát chất lượng

Các công cụ kiểm tra chất lượng của chúng tôi về cơ bản bao gồm việc kiểm tra thông thường và đặc biệt như sau:

Kiểm soát vật liệu- các hạng mục kiểm tra thông thường.

● Máy đo phổ: Để kiểm tra các nguyên tố hóa học ở 3 giai đoạn: kiểm tra đầu vào, kiểm tra nóng chảy và kiểm tra rót

● Kính hiển vi luyện kim: Để kiểm tra cấu trúc và hình thái kim loại.

● Máy kiểm tra độ cứng: Để kiểm tra độ cứng của thanh kiểm tra và thân sản phẩm

● Máy kiểm tra độ bền kéo: Để kiểm tra độ bền và độ giãn dài của vật liệu

Kiểm soát khuyết tật bên trong - các hạng mục kiểm tra đặc biệt.

● Kiểm tra cắt: Thường thực hiện ở giai đoạn lấy mẫu.Sẽ làm nếu yêu cầu trong sản xuất hàng loạt.

● Siêu âm để kiểm tra độ xốp bên trong.Sẽ làm nếu yêu cầu.

● Kiểm tra hạt từ tính: Để kiểm tra vết nứt trên bề mặt.Sẽ làm nếu yêu cầu.

● Kiểm tra bằng tia X để kiểm tra các khuyết tật bên trong.Hợp đồng phụ, sẽ làm nếu có yêu cầu.

Kiểm soát kích thước và bề mặt:

● Thước cặp để kiểm tra kích thước các bộ phận thô thông thường.Kiểm tra mẫu và kiểm tra tại chỗ trong quá trình sản xuất.

● Máy đo đặc biệt dành cho kích thước quan trọng: 100% kiểm tra

● CMM: Để kiểm tra các bộ phận được gia công chính xác.Kiểm tra mẫu và ca.

● Kiểm tra quét: được ký hợp đồng phụ, sẽ thực hiện nếu có yêu cầu.

Tất cả các công cụ này đều được áp dụng trong sản xuất hoặc sau khi sản xuất để đảm bảo quy trình an toàn và kết quả an toàn.

Phân tích vật chất - máy quang phổ

Kính hiển vi luyện kim

Máy kiểm tra độ cứng

Máy kiểm tra độ bền kéo

Hình ảnh luyện kim cho vật liệu sắt

Hình ảnh luyện kim cho thép không gỉ 304

Kiểm tra kích thước

CMM để kiểm tra dimesion

{BU4H7BB04PQLAEEXVYE7UV